Do konce roku 2020 neměl majitel bytu právo dát výpověď nájemníkovi, který přišel o příjmy v důsledku koronavirové krize. Pokud však nájemník do 31. prosince neuhradil dlužný nájem, může majitel jeho nájemní smlouvu ukončit.

Majitelé bytů už mohou dát výpověď nájemníkovi, který dluží nájemné

Zákaz výpovědí z pronájmu kvůli covidu

V loňském roce mohli nájemníci požádat o dočasný odklad placení nájemného za období od března do července 2020. Tohoto práva mohli využít ti nájemníci, kteří o své příjmy či jeho část přišli v důsledku mimořádných opatření vyhlášených v souvislosti s pandemií nového viru Covid-19. To znamená, že ke vzniku potíží s platbou nájemného došlo až po 12. březnu, kdy byl vyhlášen první nouzový stav na území ČR.

Majitelé jim nesměli dát výpověď z nájmu z důvodu neplacení nájemného. Nájemníci však měli povinnost uhradit vzniklé závazky nejpozději do 31. prosince 2020. Od 1. ledna 2021 mohou majitelé dlužné nájemníky opět vypovědět, a to i přes to, že Česko na podzim zasáhla druhá vlna pandemie, která vedla k vyhlášením nových opatření a nouzového stavu trvajícím dodnes.

Nová opatření nebyla přijata, ani se žádná nechystají

Mnoho nájemníkům se kvůli novým omezením a nouzovému stavu nepodařilo obnovit své příjmy, případně se do potíží dostali až v druhé polovině roku. Pronajímatelé a nájemci nyní netuší, jak mají správně postupovat. Stát v této oblasti totiž nevydal žádná nová opatření, ani neprodloužil původní zákaz podání výpovědi. 

“Lidé se na nás obracejí často. A to jak nájemníci, kteří se kvůli pandemii ocitli v tíživé finanční situaci, tak i pronajímatelé, jež chtějí znát správný právní postup řešící tuto neobvyklou situaci. Jedná se o desítky dotazů,” uvedla ředitelka spotřebitelské organizace d´Test Eduarda Hekšová.

Kdy může majitel dát dlužnému nájemníkovi výpověď

Zákaz výpovědi skupině nájemníků, kteří se do potíží se splácením dostali kvůli koronaviru, od začátku ledna už neplatí. To znamená, že dlužní nájemníci mohou obdržet výpověď s i bez výpovědní lhůty. Rozhodující je výše dlužného nájemného. Pronajímatelé navíc mohou vymáhat nejen dlužné nájemné, ale také úroky z prodlení.

Pravidla výpovědi u pronájmu na dobu neurčitou

Nájem sjednaný na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoliv s výpovědní lhůtou dlouhou tři měsíce, která začíná běžet následující měsíc ode dne doručení výpovědi. Povinnost nájemníka uhradit nájemné výpovědí nezaniká. Po ukončení nájmu může být neuhrazený dluh navýšen o úroky z prodlení a soudní výlohy, pokud se pronajímatel obrátí na soud.

Pravidla výpovědi u pronájmu na dobu určitou

U nemovitosti pronajaté na dobu určitou nájem končí vypršením a neprodloužení doby uvedené v nájemní smlouvě. Výpověď s tříměsíční lhůtou lze podat pouze ve výjimečných případech, kdy došlo k výrazné změně okolností.

“Za takovou změnu okolností se považuje i současná situace vyvolaná pandemií, kdy se mnoho lidí může ze dne na den ocitnout bez finančních prostředků. V tomto případě by měl nájemce doložit pronajímateli, že u něj taková změna okolností nastala, například prokázáním ztráty zaměstnání nebo nemožnosti ho vykonávat kvůli přijatým vládním opatřením,” vysvětluje Eduarda Hekšová.

Nájemník může požádat o odklad placení nájemného

Nájemník se může na úpravě podmínek placení nájemného domluvit i bez zákonné podpory. Může například majitele požádat o snížení pravidelného nájmu nebo odklad placení nájmu, případně se domluvit na splátkovém kalendáři dlužného nájmu.

Od začátku roku však pronajímatel nemá žádnou povinnost žádost nájemníka přijmout. Za současných okolností pro něj může ale být výhodnější a jistější se s dosud bezproblémovým nájemníkem domluvit na přijatelném řešení pro obě strany.

Jaké má dlužící nájemník možnosti?

Pokud nájemník obdrží výpověď a pronajímatel jakoukoliv dohodu odmítá, má právo obrátit se na soud. Do doby, dokud soud neučiní rozhodnutí, smí v bytě bydlet. Pro pronajímatele může další vymáhání dluhu představovat ještě větší problém.

Příspěvek nebo doplatek na bydlení

Nájemník, kteří přišel o zaměstnání a tím i o práci, může požádat o příspěvek nebo doplatek na bydlení. Nárok na příspěvek lze podat tehdy, pokud jsou náklady na bydlení vyšší než 30 % příjmů (v Praze 35 %). Nárok na doplatek vzniká v případě, kdy po uhrazení přiměřených nákladů na bydlení žadateli nezbude částka životního minima, které činí 3 860 Kč pro rok 2021.

Hodnocení kategorie 4.5
Majitelé bytů už mohou dát výpověď nájemníkovi, který dluží nájemné hodnocení návštěvníků 4.2/5 z 0 hlasů.

Upozornění: Poslední aktualizace článku proběhla 21. 2. 2021. Uvedené informace již nemusí být platné. Aktuální informace naleznete vždy na stránkách poskytovatele daného produktu.

Doporučujeme

Diskuze